หญ้ากุศะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Desmostachya bipinnata (L.) Stapf

วงศ์ Poaceae 


หญ้ากุศะเป็นหญ้าศักดิ์สิทธิ์ของทั้งศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และศาสนาพุทธ ในพระไตรปิฎก มีความสำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวกับหญ้ากุศะว่า ระหว่างเสด็จไปสู่ควงไม้อัสสัตถโพธิพฤกษ์ ได้พบโสตถิยะพราหมณ์ ซึ่งได้หอบหญ้ากุศะมา 8 กำ โสตถิยะพราหมณ์เห็นพระมหาบุรุษมีความสำรวมงดงาม คิดว่าเป็นรุกขเทวาก็บังเกิดความเลื่อมใส ขอน้อมถวายหญ้าทั้ง 8 กำนั้นแด่พระองค์ 

พระมหาบุรุษรับหญ้ากุศะนั้นแล้วก็เสด็จไปยังร่มไม้อัสสัตถโพธิพฤกษ์ ผินพระพักตร์ไปทางแม่น้ำเนรัญชรา ปูหญ้ากุศะเป็นอาสนะ เรียกว่า “รัตนบัลลังก์” แล้วทำความเพียรโดยสมาธิจิต ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ในวันเพ็ญเต็มดวง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วิสาขปุระณมีบูชา

พุทธพฤกษ์