หญ้าคา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : lmperata cylindrica (L.) P.Beauv.

วงศ์ Poaceae 


หญ้าคาเป็นพืชที่มีการกระจายพันธุ์กว้างขวางไปทั่วทุกประเทศเขตร้อน รวมทั้งในประเทศอินเดีย จึงเป็นที่รู้จักกันโดยกว้างขวางและมีชื่อเรียกพื้นบ้านมากมายหลายชื่อ ที่สำคัญคือพจนานุกรมสันสกฤตเรียกหญ้าคาว่า กุศะ (Kusa Grass) จึงอาจเป็นหญ้ากุศะ 8 กำ ที่โสตถิยะพราหมณ์น้อมถวายแด่เจ้าชายสิทธัตถะ และพระองค์ทรงนำไปปูรองเป็นรัตนบัลลังก์ อันเป็นอาสนะที่พระองค์ประทับนั่งตรัสรู้ในเวลาต่อมานั้นเอง

พุทธพฤกษ์