หญ้าแฝกหอม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

วงศ์ Poaceae 


ชาวพื้นบ้านของอินเดียรู้จักหญ้าแฝก หรือแฝกหอม และนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ กันมาแต่โบราณ จึงอาจเป็นหญ้ากุศะ 8 กำ ที่โสตถิยะพราหมณ์ได้นำมาถวายเจ้าชายสิทธัตถะ และพระองค์ทรงนำไปปูรองนั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นรัตนบัลลังก์

ในพระคัมภีร์อาถรรพเวทย์ ซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณของศาสนาฮินดู ได้กล่าวถึงหญ้าที่ใช้ในกรรมพิธีทางศาสนาว่าเป็นชนิดที่มีรากยาวกว่าหญ้าชนิดอื่น และสามารถยาวได้ถึงประมาณ 150 เซนติเมตร ซึ่งปกติจะมีเพียงหญ้าแฝกหอมเท่านั้นที่มีรากยาวได้ถึงระดับนี้ และอรรถกถาจารย์บางท่านก็ได้บันทึกไว้ว่า หญ้ากุศะเป็นหญ้าที่มีรากหอม ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นไปได้ขึ้นอีก เพราะในพืชสกุลหญ้าทั้งหมดมีเพียงหญ้าแฝกชนิดเดียวเท่านั้นที่มีทั้งรากยาวและความหอม

พุทธพฤกษ์