หญ้าแพรก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cynodon dactylon (L.) Pers.

วงศ์ Poaceae


พระมหาบุรุษเมื่อทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยาแล้ว ก็เสวยพระกระยาหาร บำรุงร่างกายให้เป็นปกติดังเดิม แล้วทรงเริ่มทำความเพียรทางจิตต่อไป จนถึงคืนวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ขณะบรรทม ทรงพระสุบิน  ประการและประการหนึ่งทรงพระสุบินว่ามีหญ้าแพรก (ติริยา) เส้นหนึ่งงอกจากพระนาภี สูงขึ้นไปจนถึงท้องฟ้าในพระสุบินทั้ง 5 ข้อนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับหญ้าแพรกมีอรรถาธิบายว่า พระพุทธองค์จะได้ประกาศ สัจธรรม เผยแผ่มรรคผล นิพพาน แก่เหล่าเทพยดาและมวลหมู่มนุษย์ทั้งปวง

พุทธพฤกษ์