นิโครธ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benghalensis Linn.

วงศ์ Moraceae


ในพุทธประวัติได้กล่าวถึงต้นนิโครธ หรือต้นไทรที่เรียกในพระธรรมสูตรว่า นิโครธพฤกษ์อันเป็นสถานที่ซึ่งนางสุชาดาได้ถวายข้าวมธุปายาสแก่พระสิทธัตถะเมื่อครั้งประทับอยู่โคนใต้ต้นไม้นี้ ด้วยเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวาอาหารมื้อนี้ถือเป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่พระมหาบุรุษจะเสด็จไปประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกตอนหนึ่งในพุทธประวัติกล่าวว่า เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ ณต้นพระศรีมหาโพธิ์ หลังจากตรัสรู้แล้ว 7 วันก็เสด็จสู่ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ชื่อว่า อชปาลนิโครธตั้งอยู่ในทิศบูรพา เพื่อทรงเสวยวิมุตติสุขทบทวนพระธรรมวิเศษที่ได้จากการตรัสรู้

พุทธพฤกษ์