มะม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L.

วงศ์ Anacardiaceae


เจ้าชายสิทธัตถะทรงเสวยสุขอยู่ในขัตติยราช จนพระชนมายุได้ 29 พรรษา ทรงตระหนักว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงจึงตั้งพระทัยเสด็จออกบรรพชาเพื่อแสวงหาธรรมวิเศษที่จะสามารถช่วยเหลือปวงเหล่ามนุษยชาติให้พ้นทุกข์ ได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ เสวยบรรพชาสุขอยู่ ณ ป่า ไม้มะม่วง มีนามว่า อนุปิยอัมพวันได้บำเพ็ญสมาธิเว้นเสวยพระกระยาหารถึง 7 วัน ครั้นวันที่ 8 จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ โดยกิริยา งบอยู่ในอาการสังวร สมควรแก่ภาวะของสมณะ เป็นที่เลื่อมใสของทุกคนที่ได้พบเห็น

พุทธพฤกษ์