บัวหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Nelumbo nucifera Gaertn. 

วงศ์ NELUMBONACEAE


ตามพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธองค์ประสูติ ได้พระราชดำเนินไป 7 ก้าว มีอิทธิปาฎิหาริย์ดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาท ดังนั้นบัวจึงเป็นพันธุ์ไม้คู่บารมีมากับพระพุทธศาสนาแต่ครั้งพุทธกาล โดยสื่อถึงพระพุทธพลานุภาพที่บริสุทธิ์สูงส่งไม่มีการเปรอะเปื้อนธุลีใดๆ ดังดอกบัวที่แม้จะเกิดในโคลนตม ก็บริสุทธิ์สะอาด จึงใช้เป็นดอกไม้บูชาพระ และเป็นอาสนะของพระผู้มีพระภาคเจ้า

บัวยังเป็นพันธุ์ไม้แห่งการอุปมา ในพุทธประวัติกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้สิ้นสุดการเสวยวิมุตติสุขแล้ว ทรงพิจารณาถึงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ว่าเป็นคุณอันลึกซึ้ง ยากที่บุคคลทั่วไปจะตรัสรู้ตามได้ จึงทรงพิจารณาอุปนิสัยเวไนยสัตว์ด้วยพระปัญญา เปรียบอุปนิสัยมนุษย์เช่นดอกบัว 4 เหล่า คือ 1. บัวที่โผล่พ้นผิวน้ำ พอได้รับแสงแดดก็จะบานทันที 2. ดอกตั้งอยู่เสมอน้ำ รอจะบาน ในวันรุ่งขึ้น 3. ดอกยังอยู่ภายใต้น้ำ พร้อมที่จะบานในวันต่อๆไป และ 4. ยังอยู่ในโคลนตม รอวันเป็นภักษาแห่งปลาและเต่าฉันนั้น  

พุทธพฤกษ์