รกฟ้าขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia arjuna Bedd.

วงศ์ Combretaceae


ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 33 กล่าวถึงอดีตภพ พระพุทธองค์ทรงเป็นกินนร อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา วันหนึ่งได้ทอดพระเนตรเห็นพระสยัมภูพุทธเจ้า ผู้ปราศจากกิเลสธุลี บังเกิดความเลื่อมใส จึงนำเอาดอกรกฟ้าขาวไปบูชาพระสยัมภูพุทธเจ้า

พุทธพฤกษ์