มณฑารพ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia lilifera (L.) Baill.

วงศ์ Magnoliaceae


เมื่อพระพุทธองค์กำหนดพระทัยปลงอายุสังขาร พระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวาร 500 รูป ได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่เมืองกุสินารา ขณะหยุดพักเห็นอาชีวกท่านหนึ่งถือดอกมณฑารพผ่านมาก็บังเกิดความสงสัย เนื่องจากดอกมณฑารพเป็นดอกไม้ทิพย์ มิได้มีอยู่บนโลกมนุษย์ จะปรากฏเฉพาะตอนที่พระพุทธเจ้าเข้าสู่พระครรภ์มารดา ประสูติ ตรัสรู้ กระทำยมกปาฏิหาริย์ เสด็จจากเทวโลก หรือเมื่อทรงปลงอายุสังขาร เทพยดาจึงจะบันดาลให้ดอกมณฑารพตกลงมาจากเทวโลก

พระมหากัสสปะจึงได้ถามอาชีวกท่านนั้นว่า “ดูก่อน ท่านทราบข่าวของพระศาสดาบ้างหรือไม่” อาชีวกตอบว่า “ทราบอยู่ พระสมณโคดมปรินิพพานได้ 7 วันแล้ว ดอกมณฑารพในมือนี้ เราถือมาแต่ที่นั้น”

พุทธพฤกษ์