หว้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium cumini (L.) Skeels.

วงศ์ Myrtaceae


พระเจ้าสุทโธทนะได้เสด็จไปประกอบพิธีแรกนาขวัญ พร้อมด้วยพระสิทธัตถะกุมาร ในระหว่างพิธีพระสิทธัตถะกุมารได้เสด็จไปประทับใต้ต้นชมพูพฤกษ์ หรือต้นหว้าใหญ่แล้วนั่งสำรวมจิตเป็นสมาธิด้วยอานาปานสติกัมมัฏฐาน ถึงขั้นที่เรียกว่า “ปฐมฌาน” ในเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยเงาต้นไม้ทั้งหลายย่อมคล้อยไปตามแสงทั้งสิ้นแต่เงาต้นหว้ายังคงดำรงเป็นร่มเงาให้พระสิทธัตถะกุมารอย่างน่าอัศจรรย์

พุทธพฤกษ์