จันทน์หอม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Santalum album L.

วงศ์ Santalaceae


เมื่อพระพุทธองค์กำหนดพระทัยปลงอายุสังขาร แล้วเสด็จไปยังนครกุสินารา เมื่อเสด็จถึงสาลวโนทยาน ได้บรรทมระหว่างต้นสาละใหญ่ 2 ต้น มีรับสั่งให้พระอานนท์จัดปูลาดให้ ก่อนเข้าสู่สมาธิปัจฉิมฌาน พระอานนท์เถระเจ้าได้ทูลถามถึงวิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระว่าเป็นประการใด

พระพุทธองค์ได้ให้ความกระจ่างแก่พระอานนท์ โดยทรงยกตัวอย่างการปฏิบัติพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิราชว่า มีการเชิญพระศพลงในหีบทอง จากนั้นเชิญขึ้นสู่เชิงตะดอนซึ่งทำด้วยไม้จันทน์หอม แล้วจึงถวายพระเพลิง

พุทธพฤกษ์