สะเดา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A.Juss.

วงศ์ Meliaceae


ในพรรษาที่ 12 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำพรรษาอยู่ ณ บริเวณต้นสะเดา ในเขตเมืองเวรัญชา พร้อมด้วยพระสาวก 500 รูป

นอกจากนี้ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าองค์ที่ 14 พระนามว่า พระสุเมธพุทธเจ้า ผู้ทรงแสวงหาประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์ ได้ประทับตรัสรู้ใต้ต้นสะเดา หลังทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ 8 เดือนเต็ม

พุทธพฤกษ์