จันทน์แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocarpus santalinus Linn.f.

วงศ์ Papilionaceae


เศรษฐีในกรุงราชคฤห์ท่านหนึ่งต้องการพิสูจน์อิทธิฤทธิ์ของพระอรหันต์ จึงนำไม้จันทร์แดงมากลึงเป็นบาตรแล้วแขวนบนเสาสูงถึง 15 วา ประกาศว่า หากมีพระอรหันต์นำบาตรลงมาได้จะยอมเป็นพุทธบริษัทตลอดชีวิต พระสาวกองค์หนึ่งจึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เหาะขึ้นไปนำบาตรลงมา พระศาสดาทรงทราบและทรงตำหนิว่าเป็นการไม่สมควร จึงโปรดให้ทำลายบาตรนั้นเสีย แล้วทรงบัญญัติห้ามพระสาวกทำปาฏิหาริย์สืบไป

พุทธพฤกษ์