สีเสียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia catechu (Linn.f.) Willd.

วงศ์ Mimosaceae


สีเสียด หรือสีเสียดแก่น พระพุทธประวัติกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ 8 พรรษา ได้เสด็จไปประทับ ณ ภูสกภวัน คือป่าสีเสียด ใกล้สุงสุมารคีรี แคว้นภัคคะ

พุทธพฤกษ์