มะตูม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.

วงศ์ Rutaceae


เมื่อคราพระพุทธองค์ได้เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อโปรดพระบิดาและพระประยูรญาติ ทรงประทับ ณ นิโครธาราม ที่นอกเมือง 

เช้าวันหนึ่งได้เสด็จเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์ ระหว่างทางกลับ พระพุทธองค์เสด็จไปยังป่ามหาวันและประทับใต้ต้นมะตูม เพื่อทรงพักผ่อน

พุทธพฤกษ์