ปาริฉัตร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata Linn.

วงศ์ Papilionaceae


ในพรรษาที่ 7 พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จขึ้นไปสู่ภพดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพระมารดาคือพระนางสิริมหามายา ทรงประทับที่โคนไม้ปาริฉัตร อันเป็นต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่ในสวนนันทวันของพระอินทร์ อีกคราวหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จดาวดึงส์ นำเอาผลปาริฉัตรกลับมา เพื่อแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ปราบดาบส 3 พี่น้อง 

อีกตอนหนึ่งกล่าวถึงช่วงที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เทวดาทั้งหลายได้ถวายดอกปาริฉัตร เป็นพุทธบูชา

พุทธพฤกษ์