ประดู่ลาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia sissoo Roxb.

วงศ์ Papilionaceae


ในพรรษาที่ 5 หลังจากทรงตรัสรู้ พระบรมศาสดาได้เสด็จไปเยี่ยมพระบิดา คือพระเจ้าสุทโธทนะ ที่กรุงบิลพัสดุ์ และได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดทั้งพระบิดาและพระประยูรญาติ พระบิดาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และต่อมาเสด็จสู่ปรินิพพาน พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 รูป ได้จัดถวายพระเพลิงพระศพ จากนั้นเสด็จพร้อมด้วยสาวกกลับกรุงราชคฤห์ ระหว่างทางได้ประทับ ณ ป่าสีสปาวัน หรือป่าต้นประดู่ลาย 

อีกตอนหนึ่งในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าองค์ที่ 20 พระนามว่า พระติสสพุทธเจ้า ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ครึ่งเดือนเต็ม จึงได้ประทับตรัสรู้ ณ ใต้ต้นประดู่ลาย

พุทธพฤกษ์