สาละอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea robusta Roxb.

วงศ์ Dipterocarpaceae

พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์แก่ได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อกลับไปประสูติในตระกูลเดิมของพระองค์ที่กรุงเทวทหะ ตามความเชื่อดั้งเดิมในสมัยโบราณเมื่อเสด็จถึงลุมพินีสถาน ซึ่งตั้งอยู่ในระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะพระนางก็ประสูติพระราชกุมาร ทั้งที่ประทับในพระอิริยาบถยืนเหนี่ยวกิ่งต้นสาละ ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วิสาขบูชา

พุทธพฤกษ์