ฝ้าย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gossypium arboreum L.

วงศ์ Malvaceae


เมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วได้แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัท จนมีพระสาวกอรหันต์ 60 รูป ก็มีพระบัญชาให้พระสาวกเหล่านั้นออกไปประกาศศาสนาโปรดสรรพสัตว์ให้ทั่วถึง ส่วนพระพุทธองค์เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ระหว่างทางทรงปลีกวิเวกจากเส้นทางหลัก ประทับอยู่ในไร่ใต้ร่มฝ้ายต้นหนึ่ง

พุทธพฤกษ์