ตาล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Borassus flabellifer Linn.

วงศ์ Arecaceae


หลังจากพระพุทธองค์สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ในพรรษาที่ 2 ระหว่างทางเสด็จก่อนเข้ากรุงราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ทรงแวะประทับที่สวนตาลพร้อมด้วยพระอริยสงฆ์สาวก ครั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ จึงเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารไปเข้าเฝ้า

ครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร เมื่อกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้ว ก็ทรงประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก และหลั่งน้ำทักษิโณทกถวายราชอุทยานเวฬุวัน ให้เป็นวัดที่ประทับของพระพุทธเจ้า

พุทธพฤกษ์