พระศรีมหาโพธิ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa Linn.

วงศ์ Moraceae


นับตั้งแต่บรรพชาได้ 6 พรรษา พระมหาบุรุษได้ศึกษาและทดลองทุกวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งธรรมวิเศษ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานพระวรกายให้ลำบากด้วยวิธีต่างๆ ภายหลังเมื่อมีพระดำริว่าการบำเพ็ญทุกรกิริยาไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ จึงได้ทรงเลิกแล้วกลับมาเสวยพระกระยาหารดังเดิม 

ฝ่ายพราหมณ์ทั้ง 5 ที่มาปรนนิบัติ เมื่อเห็นพระมหาบุรุษล้มเลิกความเพียรก็เกิดความเสื่อมศรัทธา จึงหลีกหนี เมื่อพระมหาบุรุษทรงหันกลับมาเสวยพระกระยาหาร อีกทั้งมีความสงัดปราศจากสิ่งรบกวน ก็ทรงเริ่มบำเพ็ญความเพียรทางจิต และได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่ใต้ร่ม อัสสัตถพฤกษ์ หรือต้นพระศรีมหาโพธิ์

พุทธพฤกษ์