กุ่ม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva religiosa G.Frost.f.

วงศ์ Capparidaceae


ในสมัยพุทธกาล จีวรที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ครองร่างนั้นได้มาจากเศษผ้าที่ชาวบ้านทิ้งแล้ว เช่น ผ้าห่อศพ นำมาซักล้างให้สะอาด เย็บเป็นผืน ย้อมฝาด และให้มีใช้สอยได้เพียง 3 ผืนเท่านั้น ไม่รับผ้าจีวรที่คฤหัสถ์ทำถวาย ไม่มีการรบกวนผู้ใด

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้นำผ้าบังสุกุลจากป่าช้า ซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ห่อศพนางมณพาสีไปทรงซักทำความสะอาด เมื่อเสร็จแล้วทรงมีพระดำริว่า “เราจะพาดผ้าบังสุกุลไว้ ณ ที่ใดหนอ” ครานั้น พฤกษเทวาซึ่งสิงสถิตที่ต้นกุ่ม ทราบพระดำริ ด้วยจิตศรัทธาจึงได้น้อมกิ่งต้นกุ่มลงเพื่อให้พุทธองค์ได้ตากผ้าบังสุกุล

พุทธพฤกษ์