ไผ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa bambos (L.) Voss

วงศ์ Poaceae 


เมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระศาสดาก็บรรลุโสดาปัตติผล เกิดศรัทธาเลื่อมใสประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก และได้หลั่งน้ำทักษิโณทกถวายราชอุทยานเวฬุวัน อันอุดมไปด้วยต้นไผ่ ให้เป็นวัดที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ ด้วยทรงเห็นว่าเป็นสถานที่สงบร่มรื่น เหมาะสำหรับบำเพ็ญธรรม วัดเวฬุวันวนารามจึงเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่พระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมิได้นัดหมาย เมื่อวันเพ็ญเดือน 3 พระพุทธองค์ได้ถือเอาวันนี้เป็นวันแสดงหลักธรรม 3 ประการ อันเรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งถือเป็นที่มาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งคือ วันมาฆบูชา 

พุทธพฤกษ์