เกด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard

วงศ์ Sapotaceae


พุทธประวัติกล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับบำเพ็ญสมาธิใต้ต้นมุจลินท์ หรือต้นจิก เป็นเวลาครบ 7 วันแล้ว ได้เสด็จออกจากร่มไม้มุจลินท์ไปประทับยังร่มไม้เกด อันมีนามว่า "ราชายตนะ" อยู่ในทิศทักษิณแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประทับ ณ ที่นั้นทั้งสิ้นอีก 7 วัน เป็นอันสิ้นสุดเสวยวิมุติสุข หรือเวลาแห่งการพิจารณาและทบทวนถึงพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มาทั้งหมด

พุทธพฤกษ์