จิกน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia acutangula Gaertn.

วงศ์ Lecythidaceae


ในช่วงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และเสวยวิมุตติสุข ได้ประทับอยู่ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และต้นอชปาลนิโครธ แห่งละ 7 วัน แล้วเสด็จไปประทับใต้ต้นจิก ณ ที่นี้ได้เกิดพายุฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ลมแรง และอากาศหนาวเย็น พญานาคชื่อมุจลินท์ ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์ ได้มาขนดกายเป็นวง 7 รอบล้อมพระองค์ พร้อมกับแผ่พังพานปกป้องพระองค์ไว้ 

ต้นจิกจึงมีอีกชื่อหนึ่งตามชื่อของพญานาคคือ “มุจลินท์” ต่อมาเมื่อมีผู้สร้างพระพุทธรูปขึ้นในภายหลัง จึงได้ประดิษฐ์พระพุทธรูปปางนี้ขึ้นเรียกว่า “ปางนาคปรก” ถือเป็นพระประจำวันผู้ที่เกิดวันเสาร์

พุทธพฤกษ์