เกี่ยวกับพระพุทธเมตตาประชาไทย

 • มูลนิธิพระพุทธเมตตา
 • พระพุทธเมตตาประชาไทย
 • สวนป่าพุทธอุทยาน
 • มูลนิธิพระพุทธเมตตา

  ปฐมบทของการสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เกิดขึ้นจากความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม อันนำมาซึ่งพระราชศรัทธาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยสานต่อ จึงทรงรับโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นอกจากเป็นเครื่องหมายแห่งการสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นโครงการหล่อพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่อันเป็นศูนย์รวมความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างยิ่งอีกด้วย

 • พระพุทธเมตตาประชาไทย

  พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ถือเป็นพระพุทธรูปที่ผสมผสานศิลปะคันธาระ (ปางขอฝน) กับพุทธศิลป์แบบไทยได้อย่างงดงามยิ่ง ด้วยแนวคิดการออกแบบทางพุทธศิลป์ที่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งพุทธลักษณะที่งดงามของพระพุทธรูปปางขอฝนประทับยืนได้อย่างครบถ้วน ลักษณะทางพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปศิลปะคันธาระ เป็นประติมากรรมกรีกผสมกับอินเดีย มีพระพักตร์คล้ายเทพเจ้ากรีก พระเกศาหยิกสลวย จีวรห่มคลุมปรากฏเป็นริ้วผ้าตามธรรมชาติ และมีพระกรรณยาวตามคติความเชื่อแบบมหายาน ในขณะที่พุทธศิลป์แบบไทย มีลักษณะคือ พระพักตร์รูปไข่ พระเกศารูปก้นหอย และเป็นพระพุทธรูปสำริดที่ได้รับการหล่อให้มีเนื้อบางและมีขนาดความสูงถึง 32 เมตร ซึ่งนับเป็นผลงานการสร้างพระพุทธรูปที่สะท้อนความเจริญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งยุค เนื่องจากบริเวณที่ประดิษฐานองค์พระนั้น เป็นพื้นที่โปร่งโล่งที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการปะทะแรงลมและพายุต่างๆแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวถึง 2 รอยเลื่อนได้แก่ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ และรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ดังนั้นพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้จึงเป็นบริเวณที่มีความอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินไหวมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แต่มีเพียงโครงสร้างเหล็กส่วนขาทั้งสองของพระพุทธรูปที่ห่างกันเพียงแค่ 2 เมตร เป็นจุดรับน้ำหนักองค์พระทั้งองค์ โดยไม่มีส่วนช่วยค้ำยันแต่อย่างใด

 • สวนป่าพุทธอุทยาน

  สวนป่าพุทธอุทยานตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 170 ไร่โดยออกแบบให้มีบรรยากาศพุทธอุทยาน ด้วยความมุ่งหมายที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น เพื่อความชุ่มชื้นของพื้นที่เนื่องจากบริเวณนี้มีสภาพภูมิประเทศแห้งแล้งและมีลักษณะดินที่ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค นอกจากนี้ พรรณไม้ที่คัดสรรมาปลูกในพุทธอุทยาน พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์นั้นมีการผสมผสานระหว่างพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ พรรณไม้ทั่วไปที่มีความสวยงามเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตลอดจนพรรณไม้ที่มีอยู่เดิมภายในพื้นที่ให้มีความผสมผสานกลมกลืนกันเกิดเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามและบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติน้อมนำ จิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เกิดความบันดาลใจในการศึกษาพุทธธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของพรรณไม้ในพุทธประวัตินั้นมีจำนวนทั้งสิ้น ๓๐ ชนิดด้วยกันโดยปลูกไว้เป็นวงกลมเรียง ลำดับจากเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัตินับตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพพาน

กิจกรรมและข่าวสาร

ข้อมูลนักท่องเที่ยว

วัดทิพย์สุคนธารามและพุทธอุทยาน ตั้งอยู่ ณ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจ้า จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมและสัมผัสความงามแห่งพุทธศิลป์ผนวกกับความร่มรื่นของพรรณไม้นานาพันธุ์ ในบรรยากาศแห่งความเงียบสงบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเยี่ยมชมของทุกๆท่าน ทางโครงการได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านดังนี้

ปฏิทินกิจกรรม


17 สิงหาคม 2022

จองรอบเข้าชม


จองรอบเข้าชมเฉพาะหมู่คณะ 15 คน ขึ้นไป

ตรวจสอบรอบเข้าชมนิทรรศการ
โทรศัพท์ 034 510 993 มือถือ 098 964 0908
เวลาทำการ 10:00 - 16:30 ปิดให้บริการวันจันทร์
ท่านจะได้รับอีเมล หรือโทรศัพท์ ยืนยันการจองภายใน 48 ชั่วโมง


ติดต่อเรา

มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วัดทิพย์สุคนธาราม

ถ. อู่ทอง-บ่อพลอย ต. ดอนแสลบ อ. ห้อยกระเจา จ. กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 034 510 993 มือถือ 098 964 0908

phrabuddhametta phrabuddhametta Google Map