มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประวัติความเป็นมา

    ปฐมบทของการสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เกิดขึ้นจากความเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม อันนำมาซึ่งพระราชศรัทธาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยสานต่อ จึงทรงรับโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นอกจากเป็นเครื่องหมายแห่งการสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นโครงการหล่อพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่อันเป็นศูนย์รวมความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยอย่างยิ่งอีกด้วย

“...โครงการนี้ เกิดจากความริเริ่มของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์... ท่านได้ปรารภกับข้าพเจ้าเรื่อง ความตั้งใจที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์สําคัญขึ้น วัตถุประสงค์คือ เพื่อเป็นศูนย์รวมความเคารพของพุทธศาสนิกชนอีกแห่งหนึ่ง และเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน... รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา กับเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าพเจ้าที่จะมีอายุ 80 ในปีหน้า เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบ ข้าพเจ้าก็รับปากกับเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ว่า ข้าพเจ้าจะขอร่วมทําบุญและจะพยายามสนับสนุนโครงการนี้ ให้ดําเนินไปจนสำเร็จ บัดนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ท่านได้มรณภาพแล้ว... ข้าพเจ้าจึงรับเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการ และปวารณาว่าจะดําเนินการให้ลุล่วงดั่งความตั้งใจของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์... พระพุทธรูปองค์นี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ท่านเป็นผู้ออกแบบ ดูแลแก้ไข และเลือกทําเลที่จะประดิษฐานด้วย ตามแบบเป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ หรือที่เรียกว่า ปางขอฝน หล่อด้วยโลหะสำริด จะสูง 32 เมตร... ยืนบนฐานที่สูงประมาณ 8 เมตร มีพุทธลักษณะงามมาก...”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2011

ประวัติความเป็นมาการก่อตั้งมูลนิธิ

2004
2006
2007
2010
2011
2014
2015

คุณฉันทิพย์ กลิ่นโสภน ถวายที่ดินบริเวณ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 329 ไร่ แด่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เพื่อสร้างวัดทิพย์สุคนธาราม

-

    สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ปั้นหุ่นต้นแบบพระพุทธเมตตา ฯ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ และหวังว่าพุทธานุภาพจะช่วยให้ชาวบ้านห้วยกระเจามีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล

-

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศตั้งวัดทิพย์สุคนธาราม

-

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทรงสดับพระธรรมเทศนา ณ วัดชนะสงคราม การนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้ถวายพระพรถึงความตั้งใจที่จะจัดสร้างพระพุทธรูปยืนปางคันธารราฐ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงรับเป็นพระราชธุระให้สามารถดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์

-

    สมเด็จพระมหาธีราจารย์ละสังขาร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงรับสานต่อโครงการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 และวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2011 คณะกรรมการ ฯ ได้จัดพิธีบวงสรวงการก่อสร้าง เป็นปฐมฤกษ์

-

    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเททองหล่อชิ้นส่วนสำคัญ (พระหัตถ์ขวา ซึ่งเป็นกริยาสำคัญของพระพุทธรูปปางขอฝน คือ กริยากวักเรียกฝน ของพระพุทธเมตตาประชาไทย ฯ ณ วัดชนะสงคราม ในวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2014 

-

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชพระพุทธเมตตา ประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 2015

-